Flash
Expo Riva  november 2019


Zmeny v daniach a odvodoch na rok 2012 iba s kozmetickými úpravami 

V minulom roku sa, okrem iných tém, veľa diskutovalo aj o rozsiahlej daňovo-odvodovej reforme na rok 2012. Zmeny, ktoré zákony prinášajú, nie sú však až tak dramatické, samozrejme ich správne naštudovanie je dôležité. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime niektoré z nich.                              

Odpisy po novom

Doteraz sa majetok obstaraný leasingom odpisoval svojím vlastným spôsobom odpisovania. Tento spôsob od januára 2012 prestane existovať, odpisovať sa bude môcť len zrýchleným alebo rovnomerným odpisom. Daňové odpisy (teda odpisy pre účely dane z príjmov) bude potrebné pre každý rok odpisovania rozpočítavať podľa mesiacov používania majetku. Doteraz sa pomerne rozpočítavali iba účtovné odpisy, daňové odpisy sa uplatňovali v rovnakej sume pre celý rok, bez ohľadu na to, kedy sa majetok zaradil, resp. vyradil.

Odpočítavanie daňovej straty

Daňovú stratu bude po novom možné odpísať len z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2), pod ktorú spadajú aj príjmy z prenájmu, vykonávané ako podnikanie. Od iných príjmov daňovú stratu už nebude možné odpočítať.

Prehľad o zrazených preddavkoch na daň

Zamestnávatelia, ktorí podávali doteraz kvartálne prehľady o zrazených preddavkoch na daň z miezd zamestnancov, túto svoju aktivitu zintenzívnia - prehľad sa po novom bude podávať každý mesiac. Zároveň bude podrobnejší - bude napríklad obsahovať osobné údaje zamestnancov.

Oznamovacia povinnosť hotovostných platieb

Od roku 2012 sa mení hranica povinnosti oznamovania hotovostných platieb fyzickým osobám. Posúva sa na 5000 € a dátum splnenia na 31. marca nasledujúceho roka.

DPH - samozdanenie dovozu

S účinnosťou od 1. marca 2012 sa zavádza možnosť "samozdaniť" dovoz tovaru z krajín mimo EÚ. Doteraz existovala povinnosť samozdanenia najmä pri nákupe tovaru a služieb z EÚ platiteľmi DPH. Výhodou samozdanenia bola výsledná nulová daňová povinnosť - na rozdiel od dovozu, kedy DPH vyrubuje colný orgán. Dovozcovia budú mať po novom možnosť postupovať rovnako pri tovare dovezenom z krajiny mimo EÚ. Musia však spĺňať niekoľko podmienok: musia doviesť tovar v hodnote najmenej 150 000 € či nesmú mať nedoplatky na DPH.
Sociálne a zdravotné poistenie

SZČO, ktoré doteraz využívali dobrovoľné nemocenské poistenie, túto možnosť od nového roka strácajú. Od 1. februára poistenie automaticky zaniká. Tí poistenci, ktorí do tohto dátumu ešte nemajú povinných 270 dní poistenia, sa musia odhlásiť sami. Po novom sa môže SZČO dobrovoľne poistiť len v jednom balíku - teda musí platiť zároveň nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti. Väčšine SZČO sa od januára 2012 zvyšujú minimálne odvody. V januári 2012 ešte zaplatia sociálne a zdravotné poistenie po starom - teda ešte za december 2011. Novú sumu zaplatia až vo februári 2012 za skončený január. Nemocenské 4,40% (14,95 €), starobné 18% (61,18 €), invalidné 6% (21,39 €), rezervný fond solidarity 4,75% (16,14 €). Minimálne odvody na sociálne poistenie spolu tvoria teda 112,67 €. SZČO, ktoré platia aj poistenie v nezamestnanosti (2%) si navyše priplatia 6,79 €. Minimálne preddavky na zdravotné poistenie v r. 2012 budú v sume 47,58 €. Samozrejme prvýkrát sa v tejto výške zaplatia až vo februári 2012. Tie SZČO, ktoré platia odvody vo vyššej než minimálnej výške, sa samozrejme týmito číslami neriadia. Poistné na sociálne poistenie platia aj naďalej vo výške, ktorá im vyšla na základe daňového priznania v júli, resp. v októbri. Preddavky na zdravotné poistenie budú platiť podľa čísla, aké im vyšlo v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2010.
Na jednu novinku v náš prospech sa môžeme tešiť už v marci 2012. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za uplynulý rok 2011 už nevyhotovujú samotní poistenci, ale ich zdravotné poisťovne.

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly