Flash
styl august 2019


Sme pripravení na EURO ? 

Termín prijatia eura sa blíži, ale podľa prieskumu viacerých agentúr nie sme veľmi informovaní a pripravení na to, čo všetko nás s prechodom na euro čaká. V čom sa všetci zhodujeme je, že Slovensko by prijatím eura získalo najsilnejšiu menu na svete. Stabilné euro by bolo najväčším a dlhodobým prínosom nielen pre ekonomiku, ale aj pre samotných občanov, aj keď tí sa obávajú počiatočného výrazného zdražovania.

Z krátkodobého hľadiska možno prevážia negatíva, neskôr to budú jednoznačne pozitíva - najmä z hľadiska kurzovej stability eura. Vzhľadom na veľkosť a zraniteľnosť našej ekonomiky, keďže nie sme uzavretá ekonomika s dostatočnými vnútornými zdrojmi,je pre nás výhodnejšie euro. Ak by došlo k finančnej kríze, ktorá vyplýva z krehkosti finančného sektora, tak naša koruna by mala oveľa väčšie výkyvy ako euro.

 

Ako sú na euro pripravené firmy?

 

Veľké podniky sú na tom oveľa lepšie a prípravu majú viac-menej zvládnutú, už teraz účtujú v eurách a v dolároch, keďže zhruba 90 % zisku podnikovej sféry na Slovensku vytvára cca 124 zahraničných spoločností. Horšie sú na tom stredné a malé  firmy, najmä obchodníci. Títo budú mať v súvislosti s prijatím eura vysoké jednorazové náklady. Podľa odhadu centrálnej banky až do výšky 1 % z ich ročného obratu. Budú musieť používať nové softvéry a náklady budú mať aj s duálnym označovaním cien. Pritom s prípravami na zavedenie eura musia začať do začiatku mája, inak nemusia stihnúť všetky potrebné zmeny. Už teraz niektoré IT firmy odmietajú ďalších zákazníkov, pretože sú plne vyťažené.

Ceny tovarov sa budú musieť začať uvádzať v dvoch menách (korunách i eurách) už mesiac po dni stanovenia konverzného kurzu. Obdobie duálneho zobrazovania sa končí jeden rok po dni zavedenia eura; mimo ustanoveného obdobia možno vykonávať duálne zobrazovanie dobrovoľne, najskôr však odo dňa určenia konverzného kurzu.

Počas tzv. duálneho obehu, od 1. do 16. januára 2009, bude môcť občan platiť nielen v eurách, ale aj slovenskými korunami. Pri platbách mu obchodníci budú vydávať už  euro s výnimkou, ak príjemca súhlasí s vydaním preplatku inak. Mnohí z nich nevedia, že vo februári a marci mali bankám nahlásiť, koľko eur budú v prvých dňoch duálneho obehu potrebovať. Viacerí sa obávajú, že budú suplovať zmenárne, ale podľa zákona vydávať budú  iba do výšky štvornásobku hodnoty nákupu. Po skončení duálneho obehu bude od 17. januára 2009 zákonným platidlom v Slovenskej republike už len euro.

Príprava na prechod meny by sa nemala podceňovať v žiadnej firme a odporúča sa :

  • určiť osobu, alebo tím zodpovedný za prípravu,
  • zabezpečiť včas spoluprácu so softvérovou firmou,
  • včasné testovanie systému pred duálnym zobrazovaním.

Počas obdobia povinného duálneho zobrazovania cien na dokladoch vyhotovených pokladnicou musí byť duálne zobrazená len celková cena (vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou). Duálne zobrazovanie jednotlivých cien tovarov a služieb sa ponecháva na báze dobrovoľnosti.

Najčastejšie otázky

Od ktorého dátumu je slovenský veľkoobchodný subjekt predávajúci slovenským obchodom povinný uvádzať na svojich faktúrach ceny aj v eurách?

Keďže veľkoobchody nepredávajú priamo občanom, a teda nebudú podliehať povinnosti duálneho zobrazovania, budú faktúry vystavovať v eurách od 1. 1. 2009. Dobrovoľne však môžu vystavovať faktúry aj duálne v korunách aj euro, a to už od stanovenia konverzného kurzu.

 

Ak je spoločnosť emitentom rôznych druhov poukážok (napr. stravné lístky, relax lístky, dovolenkové lístky a pod.), ako je potrebné postupovať v období duálneho zobrazovania pri uvádzaní nominálnej hodnoty na poukážkach? Vzhľadom na to, že sú nositeľom určitej hodnoty, bude stačiť uvedenie len v korunách, ako pri bankovkách a ceninách, alebo budú musieť byť označené nominálnou hodnotou v Sk aj v eurách?

Duálne zobrazenie cien platí aj na tieto poukážky, t. j. musí byť použité do jedného mesiaca od vyhlásenia konverzného kurzu. Vhodnú formu duálneho zobrazenia určí ministerstvo hospodárstva vyhláškou.

 

Kto uhradí náklady spojené s úpravami informačných systémov potrebných z dôvodu zavedenia eura v SR?

Náklady si hradí každý používateľ sám. Štátna správa a NBS, najmä prostredníctvom šiestich pracovných výborov pre zavedenie eura, zabezpečuje metodické usmernenia, námety a legislatívne rámce potrebné pre prechod na euro.

 

Ako sa budú v pokladnici evidovať tržby prijaté počas duálneho hotovostného peňažného obehu v slovenských korunách?

Podľa zákona o zavedení eura je počas duálneho hotovostného obehu (ide o obdobie, ktoré trvá šestnásť kalendárnych dní vrátane dňa zavedenia eura) predajca povinný z peňažných platieb prijatých v slovenských korunách, ktoré prevyšujú uhrádzanú sumu, vydávať preplatok v hotovosti iba v eurobankovkách a minciach s výnimkou, ak príjemca preplatku súhlasí s vydaním preplatku inak. Peňažná suma vydávaného preplatku sa vypočíta ako rozdiel medzi vykonanou platbou a uhrádzanou sumou, pričom uhrádzaná suma, ak je vyjadrená v slovenských korunách, a platba vykonaná v slovenských bankovkách a minciach sa prepočítajú a zaokrúhlia na euro podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro.

Z pohľadu evidencie tržieb prostredníctvom pokladníc je dôležité, aby pokladnice správne registrovali tržbu v platnej mene a správne zarátali tržbu do kumulatívnych súčtov. To znamená, že v pokladnici sa zaeviduje tržba v mene euro. Vydávanie hotovosti, jej prepočet, resp. jej evidencia v pokladnici ako hotovosť v zásuvke nie je osobitne upravená vyhláškou o používaní pokladnice a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, a teda nie je povinná.

 

Spracovala Sylvia Laczová

 

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly