Flash
styl august 2019


Boj proti ázijským dovozom má konkrétne črty 

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti textilného priemyslu po roku 2007

Európsky parlament (EP) poveril svojho predsedu, aby so zreteľom na memorandum o porozumení medzi Európskou komisiou (EK) a Ministerstvom obchodu Čínskej ľudovej republiky o vývoze určitého čínskeho textilu a odevných výrobkov do Európskej únie, podpísané 10. júna 2005,  so zreteľom na rozhodnutie Komisie a čínskej vlády z októbra 2007 o systéme spoločného dohľadu nad dovozom, so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému, najmä uznesenie zo 6. septembra 2005 o  budúcnosti textilného a odevného priemyslu po roku 2005 a so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku postúpil nasledujúce uznesenie Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov.

Európsky parlament si uvedomuje, že zrušenie systému kvót je výsledkom právne záväznej dohody po vstupe Číny do WTO, ale pripomína, že protokol o pristúpení Číny do WTO umožňuje všetkým členom WTO vrátane EÚ v prípade potreby uplatňovať ochranné opatrenia na dovozy do konca roka 2008. Zdôrazňuje, že mechanizmus dvojitej kontroly bude mať zmysel len vtedy, ak zabráni opakovaniu situácie z roku 2005, keď rýchlo vzrástol  dovoz tovaru do EÚ. V záujme zachovania a podpory zamestnanosti a činností v tomto odvetví v rámci EÚ treba zaviesť nové ochranné opatrenia, a to najmä v kategóriách, ktoré by mali určiť členské štáty. Toto stanovisko vyslovil na základe nasledovných skutočností:

A. Zrušenie kvót v odvetví textilu a odevných výrobkov má vážne dôsledky v sociálnej oblasti a ovplyvňuje najmä regióny sústreďujúce väčší počet podnikov tohto odvetvia a jeho zamestnancov, z ktorých väčšinu tvoria ženy a kde sú aj naďalej nízke odmeny.

B.  Čína je najväčším svetovým výrobcom a najväčším vývozcom textilu a odevných výrobkov do EÚ.

C.  Komisia a Čína po skončení platnosti dohody o obchode s textilnými výrobkami (Multifibre Agreement) 1. januára 2005 uzavreli memorandum o porozumení ukladajúce prechodné obmedzenia na dovoz určitých kategórií textilu z Číny, ktorého platnosť sa skončila 1. januára 2008.

D. EÚ a čínska vláda sa dohodli na systéme spoločného dohľadu nad dovozom na rok 2008.

E. Až 70 % všetkého falšovaného tovaru, ktorý sa dostáva na európsky trh, pochádza z Číny a polovica všetkých európskych colných konaní proti dovozu falšovaného tovaru sa týka textilu a odevov.

F. Po pristúpení Číny do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) dostali  jej členovia povolenie prijímať osobitné ochranné opatrenia v podobe kvantitatívnych obmedzení vývozu čínskeho tovaru do konca roka 2008 v prípade, že by sa mal narušiť trh.

G. EÚ je druhým najväčším vývozcom textilu a odevných výrobkov na svete.

H. Textilný a odevný priemysel sa v EÚ skladá zväčša z malých a stredných podnikov (MSP) a časť tohto priemyslu sa sústreďuje v regiónoch, ktoré sú výrazne poznačené hospodárskou reštrukturalizáciou.

 

Vonkajšia konkurencieschopnosť textilného priemyslu EÚ

Parlament vyjadruje svoje obavy nad vysokými clami a netarifnými prekážkami v mnohých tretích krajinách. Zdôrazňuje, že Komisia by mala vo svojich dvojstranných, regionálnych a mnohostranných dohodách s tretími krajinami zabezpečiť lepšie podmienky pre prístup na trh v týchto krajinách, pretože je to veľmi dôležité pre budúcnosť textilného a odevného priemyslu EÚ, najmä malých a stredných podnikov (MSP).

Žiada Komisiu, aby využila príležitosť, ktorú predstavuje rokovanie o obchodných dohodách, na podporu a posilnenie environmentálnych a sociálnych noriem v tretích krajinách, ako je dôstojná práca, s cieľom zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž.

Vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne presadzovali modernizáciu textilného priemyslu EÚ podporovaním technologických inovácií, výskumu a vývoja prostredníctvom siedmeho rámcového programu, ako aj odborných školení, najmä v MSP.

Vyzýva ju tiež, aby riadne a globálne preskúmala túto závažnú problematiku.

Domnieva sa, že by sa mali uplatňovať záväzné pravidlá označovania pôvodu v prípade textilných výrobkov dovezených z tretích krajín a v tejto súvislosti vyzýva Radu, aby prijala návrh očakávaného nariadenia o označení "vyrobené

v "; konštatuje, že toto nariadenie by pomohlo zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľa a podporilo by európsky priemysel založený na výskume, inováciách a kvalite.

 

Textilný priemysel EÚ a jeho zamestnanci

EP vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že podstatná časť fondu na prispôsobovanie sa globalizácii sa bude využívať na reštrukturalizáciu textilného priemyslu a preškoľovanie jeho zamestnancov, predovšetkým v MSP, ktoré sú výrazne postihnuté liberalizáciou trhu.

Opätovne potvrdzuje svoj návrh vytvoriť pomocou primeraných prostriedkov program Spoločenstva zameraný na odvetvie textilu a odevných výrobkov, a to najmä v najviac znevýhodnených regiónoch závislých od tohto odvetvia, ktorým by sa poskytla podpora výskumu, inováciám, odbornej príprave a MSP, rovnako ako svoj návrh na vytvorenie programu Spoločenstva, ktorým by sa podnietila tvorba značiek a vonkajšia podpora výrobkov odvetvia, najmä na medzinárodných veľtrhoch. Vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomáhali zamestnancom textilného a odevného priemyslu so sociálnymi opatreniami a plánmi v podnikoch, v ktorých prebieha reštrukturalizácia.

 

Nečestný obchod a falšovanie

EP pripomína, že nástroje na ochranu obchodu (antidampingové, protidotačné a ochranné opatrenia) sú základným regulačným mechanizmom a legitímnou pomôckou pri aktívnom riešení problematiky zákonného a nezákonného dovozu z tretích krajín, najmä v textilnom a odevnom priemysle, ktorý je teraz otvoreným trhom bez kvótovej ochrany. Žiada Komisiu, aby povzbudila čínske orgány, aby zosúladili svoje výmenné kurzy a preskúmali eurodolárové devízové zostatky, ktoré v súčasnosti uľahčujú obrovský masívny dovoz čínskych textilných a odevných výrobkov. Vyjadruje znepokojenie nad systematickým porušovaním práv duševného a priemyselného vlastníctva a naliehavo vyzýva Komisiu, aby proti tomuto porušovaniu, predovšetkým proti falšovaniu, ako aj proti každej podobe nečestného obchodu bojovala na mnohostrannej, regionálnej a dvojstrannej úrovni.

 

Dohľad nad dovozom

EP víta systém spoločného dohľadu nad dovozom, ktorý zabezpečí dvojitú kontrolu čínskeho vývozu ôsmich textilných a odevných výrobkov do EÚ, vyjadruje však vážne pochybnosti o spôsobe, akým sa tento systém zavedie. Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadne uplatňovanie dvojitej kontroly a aby vyhodnotila jej účinnosť s cieľom zabezpečiť plynulý prechod k voľnému obchodovaniu s textilom. Zdôrazňuje, že systém dvojitej kontroly nemožno uplatňovať iba v roku 2008 a že účinný systém dohľadu by sa mal zaručiť na dlhší čas a domnieva sa, že dozor nad systémom dohľadu nad dovozom textilných a odevných výrobkov do EÚ by mala zabezpečiť skupina na vysokej úrovni. Vyzýva Komisiu a USA, aby sa zapojili do konzultácií o otázke dovozu textilu z Číny a  aby vytvorili monitorovací systém a vyhodnotili výsledky do konca prvého štvrťroka roku 2008 s cieľom riadne a rýchlo zohľadniť rušivé účinky náporu dovozu textilu. Žiada Komisiu, aby podala o svojich zisteniach správu Európskemu parlamentu.

 

Bezpečnosť a ochrana spotrebiteľa

Parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila svoje právomoci na zákaz umiestňovania nebezpečných výrobkov na trhu EÚ aj v prípade textilného a odevného priemyslu. Vyzýva Komisiu, aby zaručila, že na textilné výrobky dovezené na trh EÚ najmä z Číny sa budú klásť rovnaké požiadavky na bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa ako na textilné výrobky vyrobené v EÚ a nakoniec žiada Komisiu, aby vypracovala podrobné hodnotenie a štúdiu otázky údajného prenosu znižovania cien na spotrebiteľov v EÚ.

 

Rozvojové krajiny a partneri EÚ zo Stredomoria

Parlament tiež vyzýva Komisiu, aby podporila vytvorenie euro-stredomorského výrobného priestoru v textilnom priemysle, pričom môže využiť zemepisnú blízkosť trhu EÚ a trhu jej stredomorských partnerov s cieľom vytvoriť medzinárodne konkurencieschopný priestor, ktorý dokáže zabezpečiť zachovanie súčasnej úrovne priemyselnej výroby a zamestnanosti.

Zdôrazňuje, že zrušenie dovozných obmedzení na textil nielenže spôsobí radikálne zmeny v dovozových trendoch na trhu EÚ, ale môže ovplyvniť aj odevný a textilný priemysel v rozvojových krajinách vrátane partnerov EÚ zo Stredomoria.

Vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv úplnej liberalizácie textilného a odevného priemyslu na najmenej rozvinuté krajiny; je osobitne znepokojený ignoráciou základných sociálnych a pracovných práv v niektorých najmenej rozvinutých krajinách s cieľom zachovať si konkurencieschopnosť.

Vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila, ako môže program Pomoc pre obchod a ďalšie podobné programy pomôcť najmenej rozvinutým krajinám zapájať sa do sociálne a environmentálne udržateľných odvetvových programov a tiež aby vyhodnotila užitočnosť riadiacich nástrojov pre odevné odvetvie na strane ponuky s cieľom ustáliť globálnu konkurenciu a zabrániť prístupu najnižšieho spoločného menovateľa k sociálnym a environmentálnym normám.

EP požaduje, aby Komisia poskytovala Európskemu parlamentu úplné informácie o každom dôležitom vývoji v rámci medzinárodného obchodu s textilom. 

Spracovala dv

Zdroj Euratex

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly