Flash


Značenie materiálového zloženia textílií v EÚ 

Od 8. mája 2012 sa podnikateľské subjekty musia v oblasti označovania textilných výrobkov a analyzovania zmesí dvojzložkových a trojzložkových textilných vlákien riadiť Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011, ktoré je všeobecne záväzné a priamo vykonateľné v každom členskom štáte Európskej únie.

 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov a iným označením sa ruší smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1007/2011 sa týka výrobkov vo všetkých fázach dodávateľského reťazca a vyžaduje, aby sa na textilných výrobkoch predávaných v EÚ uvádzalo ich materiálové zloženie.

Zmien nie je veľa, no spomínané nariadenie jasne stanovuje nové povinnosti a zjednocuje značenie zloženia textílií v členských krajinách EU.

Čo je textilný výrobok?

Je to výrobok, ktorý z 80% pozostáva z textilných vlákien. Každý takýto výrobok musí mať údaje o materiálovom zložení vždy, keď sa uvádza na trh, to znamená, ak je určený na distribúciu, spotrebu alebo použitie na trhu EÚ. Týka sa to aj požičovní a čistiarní. Za správne uvedenie týchto údajov vždy zodpovedá predávajúci, ktorý sa povinnosti nemôže zbaviť tým, že udá informácie, ktoré dostane od výrobcu. Musí si sám ustriehnuť, aby na etikete boli všetky informácie, ktoré je povinný poskytnúť.

Rozhodujú percentá

Novinkou je povinnosť uvádzať materiálové zloženie v percentuálnom vyjadrení zostupne. To znamená od najvyššieho percenta po najnižšie. Ak majú dva výrobky rovnaké zloženie, ale v inom percentuálnom podieli, nemôže sa na ne použiť jedna etiketa. Napríklad máme dva výrobky rovnakého materiálového zloženia, ale jeden obsahuje 60% bavlny a 40% polyesteru, druhý zase 60% polyesteru a 40% bavlny. Každý výrobok musí mať vlastnú etiketu.

Ako označovať časti živočíšneho pôvodu

Nariadenie tiež uvádza, že textilné výrobky, ktorých časti sú pôvodom zo zvierat, musia mať označenie „Obsahuje netextilné časti živočíšneho pôvodu".  Týka sa to  kožušinových golierov, výrobkov obsahujúcich perie, prachové perie, kosť, kožu, slonovinu alebo aj rohovinu. Toto označenie sa musí uviesť bez ohľadu na množstvo, v akom sa vo výrobku nachádzajú a nie je pritom dôležitý spôsob upevnenia, či už ide o všité (pevné) časti výrobku alebo gombíky, našité na odeve. 

Pokiaľ ide o výrobok, ktorý obsahuje jeden materiál rôznej kvality, musí sa označiť hlavný materiál a až potom sa môže ako doplnková informácia uviesť kvalita alebo iné upresnenie. Napríklad vlnené výrobky musia mať označenie „vlna" a ako doplnovú informáciu sa môže uviesť „Merino" alebo napr. „Wensleydale".

Značenie v úradnom jazyku krajiny

Dostávame k ďalšej zmene, ktorá má jednotne a zrozumiteľne označovať materiálové zloženie - jazyk. V akom jazyku môže byť etiketa s týmito údajmi?

Podľa článku 16.3 Nariadenia č. 1009/2011 musí byť označenie v úradnom jazyku krajiny, na ktorej území sa výrobok dostáva k spotrebiteľovi, pokiaľ to nestanovuje vnútroštátny predpis inak. Doporučuje sa pri zavádzaní výrobku do zahraničia informovať sa v danej krajine, či akceptujú značenie aj v úradnom jazyku iného štátu. Viacjazyčné etikety sa používať môžu. Cieľom tejto úpravy bolo zabezpečiť, aby každý spotrebiteľ dostal zrozumiteľnú informáciu o zložení výrobku vo svojom jazyku a aby jej aj porozumel.

 

Móda revue upozorňuje

Výrobky so značením, ktoré sa používalo pred 8. májom 2012, teda časom nadobudnutia platnosti Nariadenia č. 1007/2011, sa aj naďalej môžu uvádzať na trh až do konca prechodného obdobia, čo je 9. november 2014. Text celého právneho predpisu bol uverejnený v októbri minulého roku v Úradnom vestníku EU.

 

 

Sprac:Dv

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly