Flash
Expo Riva  november 2019


Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2007 

Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce a zahraniční obchod

1) Prodej

Na základě výsledků za rok 2007 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) cca 54,8 mld. Kč. Z toho zhruba
46,3 mld. Kč v textilním sektoru a 8,5 mld. Kč
v oděvním sektoru. To odpovídá růstu tržeb TOP
o 1 % ve srovnání oproti stejnému období předchozího roku. Na tomto růstu se bohužel podílí pouze textilní průmysl navýšením tržeb o 3 %, zatímco tržby v oděvním průmyslu poklesly o 9 %.

 

30_1.jpg

2) Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v  organizacích s  20 a více pracovníky, na konci roku 2007 dosáhla v TOP úrovně skoro 55 tis., což představuje pokles o 8,7 % oproti stejnému období předchozího roku.
Počet zaměstnaných osob v  textilním průmyslu poklesl na skoro 36 tis., to je o 9,2 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním průmyslu poklesl pod úroveň 18,5 tis. zaměstnaných osob, což je pokles o 7,6 %.

30_2.jpg

3) Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla
na konci roku 2007 skoro 14 000 Kč, což přestavuje nárůst o 7,5 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu dosahuje mzda cca
15 000 Kč, což je o zhruba 3100 Kč více než
v oděvním průmyslu.

30_3.jpg

4) Produktivita práce

Produktivita, měřená ročním objemem tržeb
(ve stálých cenách) na pracovníka, dosahuje výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (zhruba 1 330 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (zhruba 470 tis. Kč/ pracovník/ rok).

30_4.jpg

V textilním sektoru produktivita vzrostla o 12,7 % a v oděvním sektoru o 3,7.

Zahraniční obchod dle SKP 2 (běžné ceny)

Celková bilance zahraničního obchodu sektoru TOP za rok 2007 dosáhla kladného salda ve výši cca 2,3 mld. Kč, což je o 35 % více než za stejné období předchozího roku.

Vývoz textilních položek za rok 2007 představoval cca 54,8 mld. Kč a dovoz textilních položek představoval cca 50,7 mld. Kč.

Vývoz oděvních položek za rok 2007 představoval cca 26,1 mld. Kč a dovoz oděvních položek představoval cca 27,9 mld. Kč.

 

Pozn.:  SKP 2 - Standardní klasifikace produkce, 2. vydání

Zdroj dat: ČSÚ

 

Celkové zhodnocení

Podle výše popsaného můžeme považovat výsledky dle tržeb textilního průmyslu
za dobré, naopak, oděvní sektor potvrzuje dále klesající tendenci. Faktor klesajících tržeb oděvního průmyslu, spolu se stálým snižováním počtu zaměstnaných osob, se také projevil zápornými hodnotami v ukazateli produktivity práce.

 

Na výsledky roku 2007 měly rozhodující význam tyto vlivy:

● Výsledky textilního průmyslu mají souvislost s oživením evropského
a zejména německého trhu.

● Dá se předpokládat, že se na nich projevuje i platnost Dohody o porozumění mezi Čínou a EU(omezení dovozu z Číny). V  té souvislosti je dobré se zmínit, že platnost dovozních omezení (nikoliv však Dohody) skončila 31.12. roku 2007.

● Stále platí, že české firmy mají relativně dost zakázek, ale cenový tlak způsobený Čínou v roce 2005 (i když se později dovozy nerealizovaly) významně snížil ekonomickou efektivnost těchto zakázek.

● Po určité stagnaci v posledních dvou letech se opět velmi výrazně zvyšuje produktivita práce textilního průmyslu, což je způsobené významným poklesem zaměstnanosti. Naopak, produktivita práce oděvního průmyslu se, i přes výrazný pokles zaměstnanosti, snižuje v důsledku klesajících tržeb.

● Významné posilování koruny k euru dále snižuje ekonomickou efektivnost sektoru. Z části je kompenzováno stejným vývojem koruny k USD.

● I přes enormní snahu mnoha podnikatelů a zaměstnavatelů se nedaří eliminovat drastické dopady vlivem trvale rostoucí ceny el. energie a plynu (v celém sektoru má váhu cca 10 % z celkových nákladů). Musíme opakovat, že tento vliv začíná být bezprostředním důvodem k omezování a zastavování výroby v ČR. Znovu zdůrazňujeme, že jedinou možností,
jak může textilní a oděvní sektor kompenzovat tak rychlý růst, tak významné nákladové položky, je snižovat mzdy (jejich celkový objem).

Avizované zvýšení ceny el. energie o 14 % v roce 2008 odčerpá sektoru dalších cca 450 mil. Kč a dále sníží konkurenceschopnost sektoru.

Zdroj ATOK

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly