Expo riva 2020


Inovatívny čin roka 2007 

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR

 

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2007" vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) a jej organizátorom je z poverenia ministerstva  Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len SIEA).

Súťaž prebieha v troch kategóriách:

1. Inovácia produktu (výrobok)

2. Inovácia procesu (technologický proces)

3. Inovácia služby (netechnologický proces)

Minister hospodárstva SR udelí v  každej kategórii 1 cenu. Víťaz v  príslušnej kategórii získa vecnú cenu a finančnú odmenu v hodnote 100 000 Sk.

Prihlásiť sa možno zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu organizátora: 

sutaz@siea.gov.sk a zaslaním vyplneného formulára na adresu organizátora: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská  27, 827 99  Bratislava  najneskôr do 30. septembra 2008.

 

Podmienky súťaže

1.      Do súťaže sa môže zapojiť každá  právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len súťažiaci).

2.      Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v  roku 2007.

3.      Súťažiaci by mal mať preukázateľné prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

4.      Zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky na adresu organizátora súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

 

Komisia bude hodnotiť:

1.      novosť produktu, procesu, služby a originalitu,

2.      prínosy pre spotrebiteľa, zákazníka alebo pre spoločnosť (zvýšenie kvality, zníženie výmenných alebo servisných intervalov, úspora času, jednoduchšie použitie),

3.      dopad na trh (nové objednávky, nové trhy, zvýšenie podielu na trhu, zlepšenie konkurenčnej schopnosti),

4.      dopad na podnikateľskú činnosť (zvýšenie obratu, zníženie nákladov, zvýšenie zisku, lepší pomer cena/výkon),

5.      dopad na národné hospodárstvo (zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie vývozu, možnosti ďalšieho rozvoja),

6.      dopad na ekológiu (zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, nižšia spotreba vstupov, použitie nových  surovín, materiálov a alternatívnych zdrojov energie).

 

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa a organizátora.

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly