Expo riva 2020


Výzva na predkladanie žiadostí 

Sociálna implementačná agentúra (SIA) ako sprostredkovateľský orgán, ktorý riadi Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje  pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia výzvu (DOP - SIA - 2008/1.2.1/01) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. Termín vyhlásenia výzvy je 30. 6. 2008, termín uzatvorenia prijímania žiadostí je 4. 9. 2008.

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená na danú výzvu predstavuje sumu 621 miliónov Sk. Minimálna výška pomoci pre žiadateľov, ktorí nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis, predstavuje na jeden projekt 1 milión Sk, maximálna 15 miliónov Sk. Minimálna výška pomoci pre žiadateľov, ktorí podliehajú pravidlám pomoci de minimis, predstavuje 500-tisíc Sk na jeden projekt. Výška pomoci jednému žiadateľovi v tomto prípade nesmie presiahnuť súhrnne 200-tisíc eur v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci prijímateľovi pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100- tisíc eur v priebehu troch fiškálnych rokov.
Ďalšie podrobnosti sú na www.sia.gov.sk.

Zdroj sia
ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly