Expo riva 2020


Žiadosti treba predložiť do októbra 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 14. júla 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Schému na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis).

Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 1 000 000 000 Sk.

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:

- hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení,

- hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

§         Minimálna výška pomoci je 20 000 eur.

§         Maximálna výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 eur v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

 

Pomoc sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov. Prostriedky sa uvoľňujú postupným preplácaním preukázaných oprávnených výdavkov.

Žiadosti o NFP je možné predložiť najneskôr do 17. októbra  2008 do 16.00 hod. na nižšie uvedenú adresu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP").V prípade zasielania poštou alebo kuriérom je rozhodujúci termín odoslania žiadosti o NFP na takúto prepravu.

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla agentúry NARMSP ako doporučená zásielka ( s potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok" a „NEOTVÁRAŤ".

 

Viac informácií o podmienkach je na http://www.nadsme.sk/?article=570.

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly