Expo riva 2020


Jednotné platby v rámci EÚ 

Zníženie poplatkov za cezhraničné transakcie je jednou z výhod, ktoré so sebou prináša projekt SEPA. Jeho výsledkom bude vytvorenie jednotných bankových platieb v eurách. V rámci SEPA sa zjednotia poplatky za domáce a cezhraničné transakcie. Výšku poplatkov stanovia individuálne jednotlivé banky.

Európska komisia (ďalej len Komisia) a Európska centrálna banka (ECB) majú spoločnú predstavu o podobe jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area - SEPA) a o procese vedúcom k jej realizácii. Obe inštitúcie vedú európsky bankový sektor a ostatné zainteresované strany k tomu, aby vytvorili technické predpoklady na realizáciu jednotnej oblasti platieb v eurách do konca roka 2010. Komisia a ECB si pod pojmom SEPA predstavujú integrovaný trh služieb platobného styku, na ktorom funguje účinná konkurencia a na ktorom neexistuje žiadny rozdiel medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi platbami v rámci eurozóny.

Zavedenie eura ako jednotnej meny eurozóny bude úplné až vtedy, keď sa SEPA stane skutočnosťou, t. j. keď spotrebitelia, podniky a vlády budú môcť vykonávať bezhotovostné platby v rámci celej eurozóny z jedného účtu umiestneného kdekoľvek v eurozóne použitím jednotného súboru platobných nástrojov, a to rovnako jednoducho, efektívne a bezpečne, ako je to dnes v prípade domácich platieb.

Týmto krokom usporia spotrebitelia, firmy aj vláda na poplatkoch za bezhotovostné prevody do zahraničia. SEPA sektoru platobných služieb umožní zvyšovať svoju efektívnosť, a tým prinesie podstatné úspory a prínosy aj širšej európskej ekonomike a pomôže jej naplno využiť jej potenciál. SEPA plánuje tiež zavádzať nové technológie, ako napríklad elektronickú fakturáciu, ktorá, ako sa predpokladá, bude bežným platobným systémom na konci desaťročia. Podstatná časť domácich bezhotovostných úhrad, priamych debetov a kartových platieb by sa mala do konca roka 2010 realizovať prostredníctvom platobných nástrojov SEPA. Jej hlavnými úlohami je umožniť obyvateľom, podnikom a orgánom verejnej správy v EÚ používať kreditný a priamy debetný platobný nástroj SEPA, ako ich definuje Európska platobná rada (EPC), odstrániť technické prekážky v cezhraničnej akceptácii kartových platieb a pri výbere hotovosti v eurách.

 

Zdroj NBS

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly