Expo riva 2020


Podarí sa zmierniť krízu? 

V Žiline sa dňa 26. februára tohto roku stretli zástupcovia Integrovaného odborového zväzu-sekcie textil, odev, koža,  sociácie textilného a odevného priemyslu SR a Zväzu kožiarsko-obuvníckeho priemyslu SR, aby prerokovali problém  zamestnanosti a vyvinuli podporné opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy.

Posolstvo adresovali Národnej rade SR, Vláde SR, MPSVR SR, MH SR, MF SR, KOZ SR,

Zväzu priemyslu, AZZZ SR, RÚZ SR, Klubu 500, Podnikateľskej aliancii Slovenska

EURATEX-u - európskemu zamestnávateľskému zväzu textilného a odevného priemyslu,

COTANCE - európskemu zamestnávateľskému zväzu kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu,

ETUF TCL - európskej odborovej federácii textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu,

ITGLWF - svetovej odborovej federácii textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

Uvádzame ho v plnom znení.

 

P o s o l s t v o

sociálnych partnerov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu

 

Sociálni partneri ATOP SR, ZKOP SR a IOZ-sekcia TOK na svojej konferencii zvolanej s cieľom „Udržanie pracovných miest" uskutočnenej dňa 26.februára 2009 prijali toto posolstvo:

 

Na slovenský textilný, odevný, kožiarsky priemysel tvrdo dopadla hospodárska kríza
a aj ďalšie prognózy sú nepriaznivé. Sociálni partneri ATOP SR, ZKOP SR a IOZ-sekcia TOK vždy preukázali schopnosť reagovať a nastúpiť proces reštrukturalizácie a zmien, ktorých najvyšším cieľom bude udržať podnikanie a zamestnanie. Tento cieľ je dôležitý z pohľadu vysokej ženskej zamestnanosti v odvetví, kde ženy tvoria takmer 90 % zamestnaných, a to hlavne v kategórii nad 50 rokov. Poznáme prekážky, poznáme aj svoje kvality a možnosti. Aktívne spolupracujeme s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Ministerstvom hospodárstva SR a poradcami vládneho kabinetu.

Hľadajme spolu východiská, ako predísť bankrotom, inflácii, nezamestnanosti, chudobe a beznádeji. Nemáme veľké možnosti a je len na nás, ako využijeme priestor daný legislatívou. Vieme, že nám nepomôže, ak budeme prešľapovať na jednom mieste a čakať, že to za nás niekto vyrieši. Krízu zastaviť nedokážeme, ale musíme spolu hľadať ďalšie východiská. Osobitnú pozornosť musíme venovať prijímaniu opatrení zo strany EÚ a Vlády SR.

Ľudský kapitál je najvyššou pridanou hodnotou každej spoločnosti-národnej, európskej, svetovej.

Iba zamestnaný občan tvorí bohatý štát. Bohatý štát má príjem do ŠR, môže poskytovať príspevky na vzdelanie, zdravie a garantovať dôchodky. Zamestnaný občan určuje kvalitu života. Kvalita života sa prejavuje kúpyschopnosťou obyvateľstva, kultúrou, vzdelaním a zdravím. Kúpyschopnosť vytvára podmienky rastu spotrebiteľského dopytu a reprodukciu hospodárskej politiky štátu.

 

Neuzatvárajme sa do seba, ale spoločne hľadajme východiská.

 

Efektívne využitie európskych štrukturálnych fondov:

 • Analýzou súčasného stavu hľadať riešenia využitia prostriedkov zo štrukturálnych zdrojov na udržanie pracovných miest,

 • čerpanie zamerať na aktívnu politiku trhu práce na úkor pasívnej politiky zamestnanosti,

 • umožniť strapcový prístup k čerpaniu štrukturálnych zdrojov, ktorý by zohľadňoval spoločné záujmy medzi organizátormi, dodávateľmi a subdodávateľmi,

 • nábor a príprava projektových manažérov so zapojením odborne zdatných, kvalifikovaných občanov z radov funkčných firiem,

 • pri hodnotení a získaní prostriedkov zabezpečiť transparentnosť,

 • zabezpečiť právo rovnosti a zvýšiť možnosti zapojenia sa do projektov z prostriedkov EÚ aj veľkým firmám.

 

Pripraviť zamestnancov na nutné zmeny:

- vzdelávať, vzdelávať, vzdelávať ....

 • Reformovať školský systém tak, aby absolventi boli pripravovaní pre potreby praxe,

 • účelové a efektívne rekvalifikácie podľa potrieb trhu práce,

 • systematická a včasná príprava na zmenu profesie,

 • školenie krízových a projektových manažérov,

 • prístup ku školeniu a rekvalifikácii pre nedostatočne kvalifikovaných zamestnancov,

 • cielené školenie pracovníkov, ktorí sú v ohrození zamestnania.

 

Uplatnenie zamestnancov ...

 • Monitorovať vývoj zamestnanosti a spracovať národnú koncepciu flexiistoty,

 • zabezpečiť včasnú signalizáciu znižovania pracovných miest,

 • rozvoj zručnosti zamestnanca a  jeho spájanie s  identifikovanými potrebami zamestnávateľa,

 • uplatniť ďalšie legislatívne nástroje na udržanie súčasných pracovných miest,

 • spracovať projekt zameraný na zvýšenie mobility pracovnej sily,

 • prehodnotiť podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím,

 • vytvárať flexibilné legislatívne podmienky v  prospech podnikania a  udržania zamestnanosti.

 

Umožniť zvýhodnený odchod na predčasný dôchodok pred nárokom na riadny starobný dôchodok za podmienky:

 • Straty pracovného miesta,

 • zrušenia súbehu možnosti poberania dôchodku a zároveň možnosti byť zamestnaný.

Táto požiadavka je nástrojom spravodlivého rozdelenia príjmu pre každého a nie na úkor jedného z nich. Zamestnancovi-mzda, dôchodcovi-dôchodok.

Ochrana domáceho trhu a podpora domácich výrobcov

 • Spracovať analýzu a  hľadať možnosti uplatnenia zákaziek z  tendrov a  verejných obstaraní pre udržanie zamestnanosti,

 • zohľadňovať možnosti zvýhodnenia domácich výrobcov produkujúcich na vlastných výrobných kapacitách a na báze svojich zamestnancov,

 • realizovať pravidelné kontroly orgánov colnej správy, ŠOI a daňového riaditeľstva
  na predaj dovážaného tovaru.

V krízovom období realizovať na úrovni tripartity spoločné opatrenia v prospech podnikania a udržania zamestnanosti.

 

 

 

 

Zdroj ATOP

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly