Flash
Expo Riva  november 2019


Daň z motorových vozidiel v roku 2008 

I keď sa počas minulého roku šírili správy o zvýšení dane z motorových vozidiel, resp. cestnej dane, nestalo sa tak. Zmeny však predsa len nastali. Zákon č. 538/2007 Z. z. zmenil a doplnil s účinnosťou od 1. decembra 2007 zákon č. 582/2004 Z .z. aj v časti upravujúcej daň z motorových vozidiel.

Novela zákona priniesla zmeny pri podávaní daňového priznania, platení dane, zaviedla povinnosť platiť štvrťročné a mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel. Ďalej sa okrem iného zmenila definícia daňovníka dane z motorových vozidiel, predmetu dane, vzniku a zániku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel budeme podľa novely zákona podávať prvýkrát za rok 2008 v lehote do 31. januára 2009, to znamená, že tento rok daňové priznanie podávať netreba. V tejto lehote sme povinný daň aj zaplatiť, resp. doplatiť rozdiel dane v prípade platenia preddavkov na daň na rok 2008. V lehote na podanie daňového priznania sme povinný zaplatiť aj pomernú časť dane pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu roka 2008. Ak nám vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, sme povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2008

Novelou zákona sa zaviedla aj povinnosť platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel. Podľa nej sú tri skupiny daňovníkov, ktorým zákon ukladá, resp. neukladá povinnosť preddavky platiť. Ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane nepresiahne 20 000 Sk, prípadne daňovníkovi vznikne daňová povinnosť v priebehu roka 2008, preddavky na daň na rok 2008 neplatí. Ak presiahne 20 000 Sk a nepresiahne 250 000 Sk, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň na rok 2008 vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 250 000 Sk, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na rok 2008 vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2008 a nie je oslobodené od dane.

 

Sprac. sich

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly