Flash
styl august 2019


Ako to robia inde 

Tvorba nového zákona o ochrane spotrebiteľa má problematické miesta. Jeho cieľom je síce dať spotrebiteľovi práva, no nie nadštandardné. V nasledujúcich riadkoch uvádzame, že napriek spoločne platnej dvojročnej záruke existujú v krajinách Európskej únie pri vybavovaní reklamácií isté špecifiká.

Česká republika - predávajúci musí vybaviť reklamáciu do 30 dní. Ak ju nevybaví, spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú chybu a spotrebiteľ nemá právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy.

Maďarsko - predávajúci musí rozhodnúť o reklamácii ihneď, ak ide o zložitejší prípad, tak do troch dní. Reklamáciu musí vybaviť do 15 dní. Predávajúci je povinný vystaviť reklamačný list a spotrebiteľovi vydať doklad o prevzatí veci na opravu.

Poľsko - spotrebiteľ je povinný oznámiť chybu na tovare do 2 mesiacov odvtedy, keď ju zistil. Predávajúci je povinný rozhodnúť o nároku na reklamáciu do 14 dní. Ak tak neurobí, považuje sa reklamácia spotrebiteľa za opodstatnenú. Lehota, dokedy je potrebné vybaviť reklamáciu, nie je stanovená, no malo by sa tak stať v primeranom čase. Druhou možnosťou je čo najrýchlejšie, ako je možné, dať chybu opraviť.

Španielsko, Švédsko - spotrebiteľ musí predávajúcemu oznámiť chybu v primeranej lehote, ako ju zistil, najneskôr však do 2 mesiacov.

Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Slovinsko, Taliansko - v týchto krajinách nie je zákonom

stanovená lehota, v ktorej musí predávajúci vybaviť reklamáciu. Mal by tak spraviť v primeranej lehote, s ohľadom na povahu a účel použitia.

Dánsko - v prípade, že spotrebiteľ neuplatní právo na reklamáciu v primeranej lehote od

zistenia chyby, stráca právo sťažovať sa, aj keď dvojročná záruka ešte neuplynula.

Fínsko - nie je tu stanovené časové obmedzenie povinnej zodpovednosti predávajúceho za chyby. Pri normálnom používaní výrobku by mala trvať po celý čas životnosti tovaru. Ak je však vznik chyby bližšie k času predaja a vzdialenejší času životnosti, predávajúci by sa mal podieľať na nákladoch za opravu.

Veľká Británia - či môže spotrebiteľ vrátiť chybný výrobok, alebo žiadať vrátenie peňazí závisí od toho, ako dlho tovar používal do vyskytnutia chyby. Ak sa tak stane v primeranom čase, nemusí spotrebiteľ prijať výmenu alebo opravu. Ak o to požiada včas a tovar už po zistení chyby nepoužíval, môže požiadať o vrátenie peňazí. Predávajúci je tu zodpovedný za akýkoľvek nesúlad s kúpnou zmluvou v lehote až 6 rokov od dodania tovaru.

Litva - ak si spotrebiteľ myslí, že výrobok je nízkej kvality, môže od predajcu považovať podľa svojho výberu náhradný tovar, odstránenie chýb zdarma, zníženie ceny tovaru, zrušenie zmluvy a vrátenie peňazí. Spotrebiteľ musí predložiť predávajúcemu písomnú žiadosť doloženú dokladom o kúpe a záručným listom. Ak ich nepriloží, možno požiadavky spotrebiteľa splniť len so súhlasom predávajúceho.

Írsko - pri reklamácii tovaru by mal spotrebiteľ doložiť akýkoľvek doklad o kúpe (potvrdenie platby kartou, šekový ústrižok, visačku z odevu). Reklamovať možno u obchodného manažéra alebo majiteľa. Ak sa nedohodne na riešení na mieste, treba podať reklamáciu písomne a vyžadovať štrnásťdňovú lehotu na odpoveď s upozornením, že v prípade nevyriešenia reklamácie sa spotrebiteľ obráti na súd. List treba zaslať doporučene aj na ústredie firmy.

Holandsko - pri istých druhoch tovaru, ktoré majú slúžiť viac ako dva roky, môže byť záruka až päťročná. Inak musí spotrebiteľ predávajúcemu oznámiť chybu v primeranej lehote, ako ju zistil, najneskôr však do 2 mesiacov. Rýchla reakcia je však v prospech predávajúceho aj spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo rozhodnúť sa, či chce výmenu ,alebo opravu tovaru. Predávajúci súhlasí s opravou v tom prípade, ak nie je možné tovar vymeniť alebo by mal s výmenou neprimerané náklady.

Francúzsko - francúzske právo rozoznáva skryté chyby a nesúlad s kúpnou zmluvou. Ak ide o skryté chyby, je tu zákonne stanovená záruka, ktorá pokrýva poplatky za ne. Rozumie sa ňou chyba, ktorá musela existovať už pred kúpou a tovar robí nepoužiteľným. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy alebo žiadať refundáciu, alebo výmenu tovaru. V prípade malej chyby sa od zmluvy neodstupuje. Ak predávajúci neodpovie na reklamáciu do 30 dní, chápe sa to ako neopodstatnenosť reklamácie. Je to však len administratívny krok bez právnej sily. Ak predávajúci vôbec nereaguje, môže sa to považovať za porušenie zmluvy a spotrebiteľ ho môže žalovať na súde.

Zdroj ESC MHSR

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly