Flash
styl august 2019


Projekty treba predložiť do februára budúceho roka 

Dňa 26. 10. 2009 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvu na predkladanie projektov v rámci opatrenia 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom je podpora zameraná na rozvoj regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou životnou úrovňou. Výška finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu je 57 000 000 eur. Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie na základe predložených účtovných dokladov. Minimálna výška pomoci je 100 000 eur, maximálna 6 mil. eur. a čas realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov.

Výzva (schéma štátnej pomoci) je určená pre mikropodniky, MSP a veľké podniky do 1000 zamestnancov.

Výzva je zameraná napr. na :

- Rekonštrukciu stavebných objektov za účelom zníženia energetickej náročnosti,

- výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie v areáli prijímateľa a pod.

Žiadosti prijíma Slovenská inovačná a energetická agentúra do 22. 2. 2010.

Kompletný balík výzvy je na www.economy.gov.sk alebo www.siea.gov.sk.

Zdroj atop

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly