Expo riva 2020


Problémy nových vlákien 

Celý svet je za posledné roky svedkom nezvyčajného nárastu nových vlákien, ktoré sa výskumníci snažia zaradiť do výrobného procesu. EÚ predpokladá, že tento trend bude mať stúpajúcu tendenciu v závislosti od rastu inovatívneho priemyslu. Ak chce výrobca dostať na trh nové vyvinuté vlákno, je povinný podať žiadosť o jeho zaregistrovanie a zaradenie do právnych predpisov EÚ.

Ako konštatuje Rada Európy, žiadosti o nové názvy vlákien podalo množstvo rôznych podnikov, a to tak malých, ako aj veľkých. Údaje z odvetvia ukazujú, že vo všeobecnosti sa 90-95 % aktivít v oblasti výskumu a vývoja zameriava na vylepšenie a vývoj jestvujúcich vlákien. Hoci iba 5-10 % výskumno-vývojovej činnosti prinesie nové vlákno, pre ktoré je potrebný nový generický názov, tieto nové vlákna často umožnia zrod nových spôsobov využitia a technologických postupov v mnohých oblastiach, ako napr. v odevníctve, zdravotníctve, v ochrane životného prostredia a v priemysle, uvádza ďalej Rada.

Preto Európsky parlament (EP) a Rada pripravili Návrh nariadenia EP a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami (ďalej len Návrh nariadenia) a Rada sa rozhodla tento návrh prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV).

EHSV sa vo svojom stanovisku obmedzil na hodnotenie súčasnej situácie a vypracoval všeobecné a konkrétne ciele. V tých konkrétnych sa napríklad uvádza: „Názov vlákna by v plnej miere mal informovať o tom, o aké vlákno ide. Táto špecifikácia je v súlade s metodológiou medzinárodného úradu BISFA (Medzinárodného úradu pre normalizáciu syntetických  vlákien), podľa ktorej má generický názov vlákna poskytovať informáciu o chemickom zložení hlavnej monomérovej časti polyméru vlákna a/alebo informovať o jedinečných vlastnostiach vlákna alebo technologického postupu. Pokiaľ ide o rýchle uvedenie nového vlákna na trh, na všetky kroky od posúdenia žiadosti až po jej schválenie, bolo v ostatných rokoch (posledných päť rokov) potrebných v najlepšom prípade 36 mesiacov a 66 mesiacov v najhoršom prípade. Po uplatnení nového nariadenia sa čas potrebný na uvedenie na trh odhaduje na 18 až 33 mesiacov."

EHSV tiež predpokladá, že táto iniciatíva by mohla uľahčiť aj diskusiu o označovaní hotových textilných výrobkov. Výhodou a prínosom pre konečného spotrebiteľa by malo byť okrem iného predĺženie životnosti textilných výrobkov, jednoznačne formulovaný vhodný spôsob ošetrovania a zachovanie vzhľadu výrobku. Ing. Jozef Šesták, CSc., riaditeľ VÚTCH - Chemitex v Žiline, ktorý je delegovaným zástupcom Ministerstva hospodárstva SR v technickom výbore DG „Sanco" pre označovanie textílií, má však na vyvíjanú iniciatívu aj kritický pohľad: „Pripravované nariadenie svojím charakterom prejavuje ústretovosť voči výrobcom, ale nezabezpečuje zvýšenú ochranu európskeho spotrebiteľa textilu a odevov. Naznačené „iniciatívy" z hľadiska ochrany spotrebiteľa sú viac-menej platonické. Tzv. „diskusia" o environmentálnom označovaní (platforma REACH) textilných a odevných výrobkov z hľadiska ich zdravotnej bezpečnosti už trvá cca 10 rokov  (napr. iniciatívy EURATEX-u) a bude trvať ešte možno ďalších 10 rokov. Aj toto je výsledok „lobbizmu" výrobcov voči spotrebiteľom."

EHSV hodnotí vplyvy navrhovaného nariadenia pozitívne a vyhlásil tieto závery:

  • Zahrnutie usmernenia týkajúceho sa obsahu žiadosti a uznávania laboratórií s cieľom pomôcť spoločnostiam pri zostavovaní tejto žiadosti má potenciálne výhody, ak sa vďaka tomu budú predkladať žiadosti, ktoré budú lepšie zosúladené s požiadavkami útvarov Komisie EÚ. Výrobnému odvetviu a verejným orgánom by sa tým mohol výrazne ušetriť čas.
  • Najväčší prínos pre výrobné odvetvie plynie zo skrátenia času medzi podaním žiadosti o názov nového vlákna a umiestnením daného vlákna s novým názvom na trhu. Ušetrí sa tým na administratívnych výdavkoch a rýchlejšie sa dosiahnu príjmy z predaja vlákna.
  • Najväčší prínos pre orgány členských štátov plynie z nahradenia smernice nariadením, keďže nebudú musieť transponovať zmeny a doplnenia do vnútroštátnych právnych predpisov. Členským štátom by to mohlo priniesť výrazné zníženie nákladov, prepracovanie bude pre spotrebiteľov prínosné, keďže sa zachová istota, že uvedené vlákna spĺňajú stanovené vlastnosti. Ak sa nové vlákna dostanú na trh rýchlejšie, pre spotrebiteľov to môže znamenať aj ďalšie dodatočné výhody.

Ing. Jozef Šesták, CSc.,  tu však vidí aj isté negatíva: „Európska komisia, konkrétne „DG Sanco", Ministerstvo EÚ na ochranu spotrebiteľa" v priebehu r. 2007-2009 vyvinula iniciatívu, ktorá má viesť k nahradeniu pôvodných Smerníc 96/74/ES (v znení zmien a doplnení), 96/73/ES (v znení zmien a doplnení) a 73/44/EHS o označovaní textílií a analýze dvoj- a trojzložkových zmesí vlákien jednoduchšou legislatívnou normou. Cieľom je zjednotiť tri smernice (európske zákony) do jedného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Tento zámer by výrazne zjednodušil v budúcnosti postup pri schvaľovaní procesu nových typov vlákien pre komerčné využitie. Pre objektívne posúdenie je potrebné uviesť aj niektoré negatívne dopady pripravovaného rozhodnutia:

  • Nariadenie Rady a EP bude zahŕňať len všeobecný postup pri schvaľovaní nových typov vlákien, vychádza sa tak v ústrety výrobcom, ale nie spotrebiteľom.
  • Nariadenie už nebude obsahovať schválené skúšobné metódy pre analýzu vláknových zmesí v textíliách, ako to bolo doteraz.
  • Úlohou nariadenia bude ukladať povinnosť pri označovaní výrobku etiketou s materiálovým zložením, s presným názvom použitých vlákien  (podľa schváleného zoznamu). Nebude však ukladať povinnosť uvádzať na etikete aj symboly pre údržbu, resp. ošetrovanie výrobku."

V samotnom Návrhu nariadenia sa síce symboly na údržbu spomínajú v súvislosti s tým, že „iniciatíva by mohla uľahčiť diskusiu o ,nepovinnom´ označovaní hotových textilných výrobkov (symboly na žehlenie, pranie, bielenie ap.)". Zavedenie tejto povinnosti cez podobný systém, ako má Ginetex alebo americkej normy ASTM D-5489 sa tu nesie v príliš všeobecnej rovine napriek tomu, že sa v Návrhu nariadenia konštatuje, že by mohlo byť prínosom pre konečného spotrebiteľa. (Poskytovanie týchto informácií v EÚ nie je povinné, Slovensko túto povinnosť pôvodne  výrobcom a dovozcom uložilo - pozn. redakcie.)

Práce na Nariadení sa v druhom polroku 2009 zastavili. Čo s ním bude ďalej?

Ako delegovaný zástupca Ministerstva hospodárstva SR sa zúčastňujem na zasadnutiach pracovnej skupiny DG Sanco v Bruseli, kde sa posudzujú návrhy a text nového Nariadenia EP a Rady. V priebehu 2. polroka 2009 boli práce pozastavené najmä kvôli protestom zástupcov členských štátov (Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Grécko) voči neurčitému a komplikovanému obsahu Návrhu. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude predložený nový text Návrhu nariadenia," konštatuje J. Šesták.

V smerniciach pribudli nové vlákna

V ostatných rokoch pribudlo do technických príloh smerníc EÚ osem nových vlákien.

U nás boli naposledy schválené do zoznamu nových vlákien (príloha č.1, Vyhláška MH SR č. 370/2008 z 8. 9. 2008) tri:

ELASTOMULTIESTER

Vlákno vyrobené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl, ktoré obsahujú esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 % hmoty). Vlákno sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvoľnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku.

Vlákno elastomultiester je ekvivalentom  polyesterového vlákna, ale s podstatne vyššou elasticitou. Z uvedeného dôvodu je vhodné pre spodnú bielizeň, oblečenie na šport a voľný čas, resp. ako prímes do zmesových priadzí.

ELASTOOLEFIN

Vlákno zložené najmenej z 95 % (ako hmotnostné percento) makromolekúl vytvorených z etylénu a aspoň jedného ďalšieho olefinu a čiastočne zosieťovaných, ktoré po natiahnutí na jedenapolnásobok svojej pôvodnej dĺžky a po následnom uvoľnení rýchlo a výrazne nadobudne svoju pôvodnú dĺžku.

Vlákno elastoolefin je ekvivalentom polypropylénového vlákna, teda s nižšou technickou odolnosťou, ale vyššou elasticitou a rozťažnosťou. Je vhodné pre sortiment ponožiek a pančuchový tovar, spodnú bielizeň a športové oblečenie.

MELAMÍN

Vlákno, ktorého najmenej 85 % (hmotnostných) predstavujú zosieťované makromolekuly  tvorené derivátmi melamínu. Vlákno melamín sa považuje svojimi fyzikálnochemickými vlastnosťami za ekvivalent polyamidových vlákien vhodných pre lepšie sorpčné vlastnosti aj do šatoviek a oblekových látok.

 

Spracovala Darina Vitteková

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly