Expo riva 2020


Nové pravidlá pre vrátenie dane 

Ako oznámilo Daňové riaditeľstvo SR, od 1. 1. 2010 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničným podnikateľom. Upravuje ich novelizovaný zákon o DPH, ktorý ich tak dal do súladu s platnou legislatívou EÚ.

Pri vrátení dane z pridanej hodnoty dochádza k podstatnej zmene najmä v tom, že žiadosť o vrátenie dane medzi členskými štátmi EÚ (ďalej len členský štát) je možné podať len  elektronicky v štáte usadenia žiadateľa. Toto sa vzťahuje na žiadosti podané po 31. 12. 2009. Pri vybavení žiadostí, ktoré boli podané do 31. 12. 2009, sa postupuje podľa zákona platného do 31. 12. 2009.

Znamená to, že slovenský podnikateľ-platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane pri nákupe tovarov a služieb napríklad z Nemecka, podá žiadosť o vrátenie dane cez portál Daňového riaditeľstva SR, Daňový úrad  Bratislava I. Tento je kompetentný vybavovať uvedené žiadosti aj vrátiť daň zahraničným osobám. Daňový úrad skontroluje podanú žiadosť a odošle ju do členského štátu, ktorý je povinný vrátiť daň, t. j. v tomto prípade Nemecko.      

Podobne zahraničná osoba napr. z Nemecka, ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane  z tovarov a služieb, ktoré jej dodal platiteľ dane z tuzemska, podá žiadosť o vrátenie dane  v Nemecku a táto bude po preverení elektronicky zaslaná na refundáciu dane štátu, t. j. na Slovensko.   

Podanie  žiadosti  o vrátenie dane platiteľom dane v SR

Slovenský platiteľ dane registrovaný podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH

(ďalej len platiteľ dane v SR) si bude uplatňovať nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby vyplnením a podaním žiadosti o vrátenie dane  na Slovensku elektronicky, so zaručeným elektronickým podpisom cez portál Daňového riaditeľstva SR najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za  ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ dane podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko, alebo sa v ňom zvyčajne nezdržiava.

Daňové riaditeľstvo SR neodkladne odošle elektronicky platiteľovi dane potvrdenie o prijatí žiadosti a po preverení odošle žiadosť príslušnému členskému štátu prostredníctvom Daňového úradu Bratislava I.

Daňový úrad Bratislava I neodošle žiadosť o vrátenie dane členskému štátu, ktorému je  žiadosť určená, ak:

1/ v období, za ktoré sa žiada vrátenie dane, žiadateľ nebol platiteľom dane,

2/ vykonával ako platiteľ len  činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň.

Neodoslanie  žiadosti sa tiež oznámi platiteľovi dane elektronicky. 

Vrátenie dane zahraničnej osobe z  iného členského  štátu

Zahraničná osoba, ktorá má v inom  členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň,  bydlisko alebo sa  v inom členskom štáte obvykle zdržiava, uplatňuje nárok na vrátenie dane  podaním žiadosti v elektronickej forme cez portál v členskom štáte usadenia. Žiadosť bude  následne z členského štátu elektronicky zaslaná Daňovému úradu Bratislava I, ktorý neodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum prijatia žiadosti o vrátenie dane.

Zdroj DRSR

Sprac dv

Info k ziadosti o vratenie DPH.pdf


 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly