Expo riva 2020


Termín podania žiadostí o vrátenie DPH predĺžený 

www.drsr.sk

 

Podľa ustanovenia § 55f ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa žiadosť o vrátenie DPH v inom členskom štáte EÚ podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie DPH. To znamená, že žiadosti za rok 2009 v zmysle zákona o DPH bolo možné podať najneskôr 30. septembra 2010.

 

V súčasnej dobe prebieha na úrovni Európskeho spoločenstva schvaľovací proces návrhu smernice, ktorá predĺži lehotu podávania žiadostí o vrátenie DPH za rok 2009. V návrhu smernice sa uvádza, že lehota na podanie týchto žiadostí sa predlžuje z 30.septembra 2010 na 31. marec 2011.

Všetky členské štáty s predĺžením lehoty vyslovili svoj predbežný súhlas.Smernica má vstúpiť do platnosti prvým dňom po vyhlásení v Úradnom vestníku EÚ, a to so spätnou účinnosťou. V návrhu smernice sa uvádza, že členské štáty zosúladia svoje národné právo tak, aby bola účinnosť smernice, ktorá sa predpokladá od 1.10.2010, dodržaná. Vzhľadom na skutočnosť, že implementácia smernice do zákona o DPH si bude vyžadovať určitý čas, platitelia pri podávaní žiadosti o vrátenie dane za obdobie roka 2009 využijú jej priamy účinok. V praxi to znamená, že Daňové

riaditeľstvo SR nepozastavilo prijímanie žiadostí o vrátenie DPH za obdobie roka 2009 ani po termíne 30. september 2010.

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly