Expo riva 2020


Novinky v daních a účetnictví pro rok 2011 

Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Ministerstvo financí ČR v létě nezahálelo, připravovalo totiž návrhy novel zákonů, které předkládá k projednání vládě. Jaké jsou nejdůležitější změny v zákonech z oblasti daní a účetnictví?

 

1. Daň z přidané hodnoty

Nejvýznamnější změny se očekávají v těchto oblastech:

 • Úlevou pro plátce evidující pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení je možnost opravy DPH. Týká se však pouze pohledávek, které vznikly ve lhůtě 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Plátci mohou nárokovat vrácení DPH odvedené z uskutečněného zdanitelného plnění, pokud odběratel tuto pohledávku neuhradil. Odběratel je v tomto případě povinen vrátit původně uplatněný nárok na odpočet daně z tohoto zdanitelného plnění.
 • Režim přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce plnění (tzv. reverse charge mechanismus) se u tuzemských plnění zavádí v případech, kdy existuje obava z daňových úniků. Při použití tohoto režimu fakturuje poskytovatel svá plnění bez daně. Naopak příjemce přizná daňovou povinnost na výstupu a zároveň uplatní nárok na odpočet, pokud splňuje podmínky pro jeho uplatnění.
 • Návrh mění metodiku k úpravě odpočtu. U obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, bude docházet k vyrovnání odpočtu při změně použití ve vztahu k odpočtu DPH, např. ke změně v koeficientu pro krácení nároku na odpočet. K vyrovnání bude docházet v obecné lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet, tj. 3 roky. Při změně použití nemovitostí se nárok na odpočet nově upravuje deset let. U dlouhodobého odpisovaného majetku vč. pozemků, pokud jej plátce využívá pro ekonomickou činnost i pro činnost, která s ní nesouvisí, je potřeba krátit nárok již při pořízení.
 • Po novele má mít plátce povinnost - nikoliv možnost jako doposud -  opravit základ daně. Vždy tedy bude muset vystavit daňový dobropis. Další zpřísňují skutečností je to, že odběratel bude muset opravit nárok na odpočet daně již v okamžiku, kdy se dozvěděl o splnění podmínek pro snížení základu daně a nikoliv až v okamžiku doručení daňového dobropisu.
 • V případě opravy výše daně na daň nižší je nutné podat dodatečné daňové přiznání.
 • U reklamních předmětů a obchodních vzorků má být zavedena povinnost sledovat účel použití těchto předmětů, a podle toho krátit nárok na odpočet koeficientem, popř. jej neuplatňovat či uplatňovat částečně.
 • Nárok na odpočet DPH lze uplatnit až v okamžiku, kdy bude k dispozici daňový doklad.

Změny v ostatních daních uvádíme pouze informativně.

2. Daň z příjmů

Hlavní body návrhu se týkají těchto oblastí:

 • příjmy pracujících důchodců,
 • základní sleva na poplatníka daňového zvýhodnění na vyživované dítě,
 • měsíční hlášení o srážce a odvodu záloh na daň na finanční úřad,
 • minimální doba trvání finančního pronájmu,
 • dary, o které je možné snížit základ daně, 
 • sleva na dani z příjmů právnických osob, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

3. Účetnictví

Vláda schválila návrh novely zákona o účetnictví v květnu 2010. Návrhy se týkají následujících oblastí:

-          rozšíření mezinárodních účetních standardů,

-          kdy není potřeba sestavit konsolidovanou účetní závěrku,

-          sankce, vyměření pokuty.

4. Daňový řád

Od roku 2011 vstoupí v účinnost zákon č. 280/2009 Sb., který nově upravuje správu daní a poplatků. Daňový řád přinesl řadu změn, po kterých již praxe volala, řada z nich vyplývala z judikatury, nikoliv však ze zákona o správě daní a poplatků. Novelizované okruhy jsou:

-          přechod na novou úpravu,

-          plná moc podaná do konce 2010,

-          lhůta pro vyměření a doměření daně,

-          doručování,

-          pořadí platby daňových nedoplatků,

-          pokuta za pozdní podání daňového přiznání.

 

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly