Expo riva 2020


Certifikát ÖKO-TEX sa dá získať už aj u nás 

Logo Oeko-Tex -SK.JPG

Zamedziť, aby sa spotrebiteľom do rúk dostávali výrobky s obsahom škodlivých látok je dlhoročným úsilím rôznych nadnárodných aj národných inštitúcií. Zoznam látok

z roka na rok rastie, a preto je potrebné vykonávať odborné testy na ich odhalenie.

Aj uvedomenie spotrebiteľov rastie a pri kúpe produktu hľadajú informáciu, či je výrobok zdravotne nezávadný. Túto poskytujú certifikáty potvrdzujúce nezávadnosť výrobku a distibútorovi zvyšujú v konečnom dôsledku šance uspieť na domácom aj zahraničnom trhu. Jedným z nich je certifikát ÖKO-TEX, na Slovensku aj v Českej republike pomerne známy, a preto je určite zaujímavá informácia, že aj u nás je už skúšobňa oprávnená ho vydávať pre Slovensko a Českú republiku. Je to spoločnosť VÚTCH-Chemitex, s.r.o. a prostredníctvom jej technickej riaditeľky Ing. Dany Rástočnej-Illovej vám prinášame podrobnejšie informácie.

 

ÖKO-TEX je medzinárodná Asociácia pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej  ekológie so sídlom v Zürichu. Čo je jej cieľom?

ÖKO-TEX  je medzinárodne akceptovaný jednotný systém skúšania a certifikácie textilných surovín, poloproduktov a konečných výrobkov vo všetkých stupňoch výroby. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby výrobky neobsahovali škodlivé látky. Skúšky na škodlivé látky sa týkajú zakázaných látok alebo chemikálií špecifikovaných legislatívou, ktoré sú podľa súčasných poznatkov škodlivé. Certifikáciu v systéme ÖKO-TEX® vykonávajú výlučne nezávislé oprávnené textilné výskumné ústavy a skúšobne s overenými dlhoročnými skúsenosťami.

 

Na čom je založená metodika skúšania a v čom spočíva význam tohto certifikátu?

Metodika skúšania v rámci systému ÖKO-TEX je založená, okrem iného, na simulačných skúškach, ktoré berú do úvahy možné spôsoby, ktorými by chemikálie v reálnom živote mohli pôsobiť na ľudský organizmus (absorpcia ľudskou pokožkou, preniknutie do tráviaceho traktu, vdýchnutie škodlivých látok). Výsledky skúšok sa posudzujú s povolenými limitnými koncentráciami škodlivých látok definovaných v norme ÖKO-TEX® Standard 100. Na výrobok, resp. textíliu, ktorá úspešne obstála v skúškach, sa môže vydať ÖKO-TEX certifikát a výrobky sa môžu označiť značkou ÖKO-TEX® Standard 100. Takto označené výrobky sú garanciou pre spotrebiteľa, že neobsahujú škodlivé chemické látky.

 

Aké je u nás povedomie o tomto certifikáte?

Slogan „Dôvera k textíliám - Skúšané na obsah škodlivín podľa ÖKO-TEX® Standard 100" uvedený na certifikáte a aj na certifikovanom výrobku je medzinárodne registrovaná značka, ktorá sa stala celosvetovým synonymom zodpovednej textilnej výroby, bezpečnosti a transparentnosti. Do súčasnej doby bolo v rámci združenia ÖKO-TEX® vydaných viac ako 70 000 certifikátov a milióny výrobkov boli označené značkou ÖKO-TEX® . Takmer dve tretiny všetkých certifikátov ÖKO-TEX® boli vydané v krajinách obchodujúcich na európskom trhu a približne jedna tretina v Ázii. Zvyšné sú rozdelené medzi ostatné kontinenty - Ameriku, Afriku a Austráliu.

 Z pohľadu povedomia tohto certifikátu, resp. značky na Slovensku, o certifikáciu žiadajú najmä slovenskí výrobcovia, ktorí svoje výrobky exportujú do zahraničia a dá sa povedať, že s ÖKO-TEX certifikátom majú otvorené zahraničné trhy.

 

Vaša spoločnosť bola už dlhšiu dobu kooptovaným členom združenia, teraz ste už asociovaným členom. Kedy ste sa ním stali a čo z toho pre vás vyplýva?

Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, s r.o., Žilina sa stala kooptovaným členom medzinárodného združenia ÖKO-TEX už v roku 1999, s oprávnením vykonávať skúšky pre výrobcov a dovozcov na území Slovenskej a Českej republiky, následne bol ÖKO-TEX certifikát vydaný v Inštitúte ÖTI, Viedeň.  Avšak od minulého roku, na základe auditu skúšobných laboratórií vykonanom generálnym sekretárom Dr. Jean-Piere Haugom a riaditeľom inštitútu Hohenstein v Nemecku prof. Dr. Stefanom Mecheelsom bolo rozhodnuté o zmene štatútu VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. z kooptovaného člena na asociovaného člena združenia ÖKO-TEX, s oprávnením zabezpečovať celý proces ÖKO-TEX certifikácie od prijatia žiadosti, cez výkon skúšok až po vydanie ÖKO-TEX certifikátu pre výrobcov a dovozcov z územia Slovenskej a Českej republiky. Zmena štatútu bola pozitívne hodnotená aj žiadateľmi o certifikáciu v tomto medzinárodnom systéme, a to najmä z dôvodu operatívnosti a nulovej jazykovej bariéry.

 

Koľko certifikátov ste za to obdobie vydali?

Od zmeny štatútu na asociovaného člena, t.j. od augusta 2013 bolo spoločnosťou VÚTCH-CHEMITEX,  s r.o. vydaných 18 certifikátov, čo je z pohľadu rozsiahlosti skúšania a certifikácie v tomto medzinárodnom systéme a aj cenovej náročnosti zaujímavý počet.

 

Čo všetko obsahuje poplatok za vydanie certifikátu?

Finančné náklady na certifikáciu podľa ÖKO-TEX® Standard 100 tvorí licenčný poplatok,  náklady na výkon auditu, náklady na skúšky v zmysle jednotného cenníka Asociácie ÖKO-TEX®. Náklady na skúšky sú stanovené až po spracovaní tzv. plánu skúšok pre výrobok, ktorý sa má certifikovať. Metodika tvorby plánu skúšok vychádza z jednotného guidu Asociácie ÖKO-TEX s prihliadnutím na materiálové zloženie, použité farbivá, potlače, resp. povrchové úpravy a taktiež na použité certifikované vstupné suroviny v ÖKO-TEX systéme.

Výška nákladov na skúšky závisí už od príslušných vykonaných skúšok na jednotlivých vstupných materiáloch, z ktorých je výrobok zhotovený. Finančné náklady teda možno znížiť  použitím materiálov, ktoré už boli certifikované, majú platný ÖKO-TEX® certifikát, aby sa zabránilo opakovaniu skúšok. Vykonajú sa len skúšky nových materiálov, pridávaných v príslušnom stupni výroby.

Kritériá skúšania ÖKO-TEX® možno použiť vo všetkých stupňoch výroby. Množstvo skúšok vykonaných v reťazci textilnej výroby znižuje náklady na skúšky jednotlivých firiem.

Modulový princíp rozloží náklady medzi výrobné spoločnosti v celom reťazci textilnej výroby.

 

Viaceré firmy na Slovensku aj v Čechách už sú držiteľmi tohto certifikátu. Kde oň mohli doteraz požiadať?

Nakoľko spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX s r.o. je od roku 1999 kooptovaným členom medzinárodného združenia ÖKO-TEX, od tohto roku sme zabezpečovali proces medzinárodnej certifikácie cez výkon skúšok v skúšobných laboratóriách v zmysle metodík ÖKO-TEX Standard 200, až po spracovanie výsledkov do Test Reportu. ÖKO-TEX certifikáty následne vydal inštitút ÖTI Viedeň.

 

Kto žiada o vydanie certifikátu - výrobca alebo distribútor?

O vydanie certifikátu môže požiadať aj výrobca aj dovozca.

 

Ako by ste zhodnotili prínos certifikátu ÖKO-TEX?

Držiteľ ÖKO-TEX certifikátu, a teda výrobky označené značkou ÖKO-TEX Standard 100 garantujú spotrebiteľovi, že výrobky neobsahujú zdraviu škodlivé chemické látky. Z pohľadu držiteľov ÖKO-TEX certifikátov sa dá povedať, že majú otvorené zahraničné trhy, nakoľko ÖKO-TEX certifikát na výrobky požadujú najmä odberatelia zo zahraničia, kde je povedomie certifikácie výrobkov v systéme ÖKO-TEX na veľmi vysokej úrovni, a to obzvlášť v nemecky hovoriacich krajinách.

 

Ing. Dany Rástočna-Illova Foto_Rástočná-Illová 2.JPG

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly