styl 2021


Výsledky slovenského textilného a odevného priemyslu (TOP SR) za rok 2000 

V roku 2007 klesla produkcia tržieb v textilnom a odevnom priemysle SR (celkove 239 subjektov s 20 a viac zamestnancami) v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 6,0 %. Počet zamestnaných v odvetví v organizáciách s 20 a viac zamestnancami je na úrovni 32,1-tis. osôb a medziročne poklesol o ďalších 3,6-tis. osôb.

Tvorba výnosov v roku 2007 poklesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 9,1 % a náklady o 8,4 %. Výsledkom hospodárenia  TOP SR za rok 2007 je  zisk vo výške 87,3 mil. Sk. Tvorba pridanej hodnoty v odvetví medziročne poklesla o 8,8 %, miera pridanej hodnoty zaznamenala pokles o 1,5 percentuálneho bodu. Produktivita práce z tržieb medziročne vzrástla o 5,4 % a  produktivita z pridanej hodnoty  o 1,3 %. Priemerná mesačná mzda medziročne vzrástla o 6,9 %. Podiel miezd a náhrad mzdy na nákladoch sa v roku 2007 zvýšil na 21,9 % (rok 2006 20,8 %), podiel miezd a náhrad mzdy na tvorbe pridanej hodnoty vzrástol v roku 2007 na 65,6 % (rok 2006 62,2 %). Podiel TOP na produkcii tržieb spracovateľského priemyslu SR v roku 2007 poklesol na 1,3 % (rok 2006 1,6 %) a podiel odvetvia na zamestnanosti v spracovateľskom priemysle na 8,4 % (rok 2006 9,6 %).

V textilnom priemysle (82 subjektov s 20 a viac zamestnancami)  poklesla produkcia tržieb za obdobie január - december 2007 v porovnaní s  predchádzajúcim rokom o 1,9 %. Počet zamestnaných poklesol o 2,5 % (v absolútnom vyjadrení  o viac ako 300 osôb). Tvorba výnosov v textilnej výrobe zaznamenala medziročný pokles o 6,0 % , náklady poklesli o 3,5%. Výsledkom hospodárenia textilnej výroby za rok 2007 je zisk vo výške 114,3 mil. Sk. Produktivita práce z tržieb vzrástla o 1,7 %, produktivita z pridanej hodnoty však poklesla o 7,1 %. Priemerná mesačná mzda vzrástla o 5,3 %. V roku 2007 pozícia textilnej výroby na základných ukazovateľoch slovenského textilného a odevného priemyslu výrazne spevnila. Podiel textilu na produkcii tržieb TOP sa zvýšil na 61,0 % (v rovnakom období predchádzajúceho roka 58, 4%) a na zamestnanosti na 39,8 % (v rovnakom období predchádzajúceho roka 36,8 %).

V slovenskom odevnom priemysle pokračuje nepriaznivý vývoj z predchádzajúceho obdobia. V 157 subjektoch s 20 a viac zamestnancami  za obdobie roka 2007 poklesla produkcia tržieb medziročne o 11,9 %. Počet zamestnaných v odevnej výrobe poklesol medziročne o 14,4 % (v absolútnom vyjadrení o viac ako 3,2-tisíc osôb). Tržby z predaja na vývoz zaznamenali prepad až o 15,4 %. Výrazný pokles tržieb z  predaja na vývoz súvisí s posilňovaním pozície SKK voči rozhodujúcim menám obchodu. V priebehu roka 2007 posilnil kurz SKK voči EURO o 9,3 %, voči CZK o 7,4 % a voči USD až o 16,9 %.Tvorba výnosov v odevnej výrobe dosiahla za  rok 2007 iba 86,6 % jej úrovne predchádzajúceho roka, náklady pritom poklesli o 14,8 %. Výsledkom hospodárenia odevnej výroby za rok 2007 je strata vo výške 27,0 mil.Sk. Produktivita práce z tržieb vzrástla o 3,2 % a produktivita z pridanej hodnoty o 7,2 %. Priemerná mesačná mzda za rok 2007 v odevnej výrobe medziročne vzrástla o 7,0 %.

 

Textilný a odevný priemysel SR - základné ukazovatele za rok 2007 a index  2007/2006

 

 

jednotka

2006

2007

index 07/06

Spoločnosti

(20 a viac zamestnancov)

 

počet

 

245

 

239

 

97,6

Zamestnanosť

osoby

35 696

32 122

90,0

Tržby za vlastné výkony a tovar

mil. SKK

20 747,1

19 492,5

94,0

Export

mil. SKK

16 374,4

15 572,0

95,1

Pridaná hodnota

mil. SKK

8 103,0

7 389,8

91,2

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly