styl 2021


Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory 

Takmer stovka podnikateľov sa zúčastnila začiatkom mája na 12. zhromaždení delegátov Slovenskej živnostenskej komory. Na zhromaždenie prišiel aj minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, ktorý v príhovore stručne predstavil aktivity MH SR, ktoré smerujú do oblasti podnikateľského prostredia, predovšetkým na vytváranie podmienok pre poskytovanie služieb.

„Ide o to, aby sa možnosti na Slovensku postupne vyrovnávali s európskym štandardom, dali sa porovnať s podmienkami v EÚ, ale pri zachovaní našich výhod," dodal šéf slovenského rezortu hospodárstva. Poukázal na kroky súvisiace s odbúravaním administratívy či už spustením Informačného systému pre vnútorný trh (IMI system - Internal Market Information system), ktorý má slúžiť na administratívnu spoluprácu kompetentných orgánov členských krajín EÚ alebo na vytvorenie jednotných kontaktných miest (JKM), ktoré majú pomôcť najmä začínajúcim podnikateľom. „Od ich vzniku do polovice marca tohto roka služby JKM využilo 67 429 živnostníkov. Realizovalo sa 73 978 úkonov vo vzťahu k daňovým úradom, 50 693 úkonov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a zabezpečilo sa 61 561 výpisov z registra trestov. V tomto období bolo vydaných 20 819 oprávnení na podnikanie pre fyzické osoby a 7623 oprávnení pre právnické osoby," informoval delegátov minister Jahnátek. (Formulár na začatie podnikania je sprístupnený na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk a www.portal.gov.sk, časť podnikanie).

Pre udržateľnosť pozitívneho rastu ekonomiky, jej konkurencieschopnosti a tým aj rastu životnej úrovne je nevyhnutné zabezpečiť rozvoj živnostenského stavu, ako aj malého a stredného podnikania. „Na Slovensku sme v tejto súvislosti zaznamenali výrazné zmeny v oblasti legislatívy, charakterizované najmä znížením daňového zaťaženia. Zavedením nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa zefektívnil proces konkurzov. Prijali sa transparentnejšie pravidlá na poskytovanie štátnej pomoci investorom, zvýšili sa percentá paušálnych výdavkov pre živnostníkov. No a zmeny v uplatňovaní aktívnej politiky trhu práce priniesla tiež novela Zákonníka práce," pripomenul minister Jahnátek.

Štatistické údaje ukazujú, že ku koncu 4. štvrťroka roka 2007 bolo na Slovensku registrovaných 399 641 fyzických osôb - podnikateľov. Z toho 374 382 živnostníkov. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2006 sa počet živnostníkov na Slovensku zvýšil takmer o 3 %. Malí a strední podnikatelia tak tvoria približne 68 % zo všetkých podnikateľských subjektov na Slovensku.

ts mhsr (krátené)

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly